Day: September 21, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุเถรจันทร์ วัดร้างโบราณศิลปะสไตล์ล้านนา ราวกับทะลุมิติย้อนยุคไปในอดีต

พระธาตุเถรจันทร์ เป็นวัดร้างโบราณ ซึ่งวัดแห่งนี้มีลักษณะศิลปะสไตล์ล้านนา ถูกปกคลุมไปด้วยมอสเฟิร์นจนพระธาตุกลายเป็นสีเขียวขจีดูสวยงาม บรรยากาศเหมือนได้ทะลุมิติย้อนยุคไปในอดีตของเมืองเชียงใหม่ พระธาตุแห่งนี้ เป็นวัดร้างอรัญญิกนอกเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันตก ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมมีวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ ของเจดีย์ประธาน วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือเป็นอาคารขนาดเล็ก 2 หลัง มีกำแพงกั้นกลางระหว่างพื้นที่แต่ละส่วนและปรากฏกำแพงแก้วล้อมรอบอาคารทั้งหมด ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ด้วยพื้นที่ของวัดพระธาตุเถรจันทร์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ถูกจำกัดลักษณะสภาพภูมิประเทศแผนผังของวัดจึงไม่เป็นไปตามรูปแบบแผนผังของวัดในล้านนาโดยทั่วไปที่วิหารจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน จากการสันนิษฐานพบว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาและน่าจะมีการปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24 ปัจจุบันพระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ใกล้วัดอุโมงค์ เส้นทางหลังมหวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่นี่ยังมีสัตว์ป่าเช่นวัวแดง เนื้อทราย นกยูง สัตว์ป่าจำนวนมากปล่อยไว้ตามธรรมชาติให้ชม

Read More